Detašovaná pracoviště

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Správa CHKO Třeboňsko

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 01 Třeboň
Telefon: (+420) 384 701 011
ID DS: qxcdynt
E-mail:
jizni.cechy (at) nature.cz
IČO: 62933591

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je Třeboňsko vyhlášeno i jednou ze šesti českých biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO (od roku 1977).

Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství (celkem 460 rybníků). Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva. Oblast vyniká bohatostí mokřadní a vodní vegetace.

K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (např. Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště).

Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst (městská památková rezervace Třeboň) a vesnic. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Třeboňska území mimořádné v evropském kontextu a dávají mu i vysoký rekreační potenciál. V oblasti je tradičně soustředěn výzkum ekologie mokřadů (Botanický ústav AV ČR), v poslední době bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1979
Rozloha: 700 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
Červené blato, Stará a Nová řeka, Velký a Malý Tisý,  Žofinka

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Ruda, Vizír

PŘÍRODNÍ REZERVACE
Bukové kopce, Dračice,  Horní Lužnice, Horusická blata, Losí blato u Mirochova, Na Ivance, Olšina u Přeseky, Písečný přesyp u Vlkova, Rašeliniště Hovízna, Rašeliniště Pele, Rod,  Ruda u Kojákovic, Rybníky u Vitmanova, Staré jezero,  Široké blato, V Luhu, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Branské doubí, Hliníř, Kozí vršek, Kramářka, Lhota u Dynína, Pískovna u Dračice, Slepičí vršek, Soví les

MIMO CHKO TŘEBOŃSKO
NPP Kaproun
Jiné údaje: EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický velký rybník, Lužnice a Nežárka, Malý Horusický rybník,  Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník,  Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň,  Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý,  Žofinka,  Žofina Huť

PTAČÍ OBLAST
Třeboňsko

IBA - evropsky významné ptačí území

Biosférická rezervace UNESCO

RAMSARSKÉ LOKALITY
Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště
40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Nejnovější galerie Všechny galerie

Aktuality Všechny aktuality

úterý, 30. dubna 2019
Kolpík bílý
středa, 3. dubna 2019
Story Maps - naučné stezky na Třeboňsku
pondělí, 1. dubna 2019
Uzavírka přes Stříbřecký most
pátek, 1. března 2019
Seminář pro starosty obcí CHKO Třeboňsko
čtvrtek, 28. února 2019
Vydra říční

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt