40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019) >> Chráněná příroda ve správě CHKO Třeboňsko

Chráněná příroda ve správě CHKO Třeboňsko

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.

Do VZCHÚ spadají dvě kategorie:

  • Národní park (NP)
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie:

  • Národní přírodní rezervace (NPR)
  • Národní přírodní památka (NPP)
  • Přírodní rezervace (PR)
  • Přírodní památka (PP)

Do soustavy Natura 2000 spadají dvě kategorie:

  • Evropsky významná lokalita (EVL)
  • Ptačí oblast (PO)

 

Přehled ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000 v ČR i detailní informace o jednotlivých územích můžete najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Pro chráněná území platí dle zákona č. 114/1992 Sb. některá omezení v závislosti na jejich kategorii a pro národní parky a chráněné krajinné oblasti i v závislosti na jejich zonaci. Zákonem stanovené základní ochranné podmínky pro kategorie chráněných území naleznete zde (§16 pro NP, §26 pro CHKO, §29 pro NPR a §34 pro PR). Orgán vyhlašující zvláště chráněné území může při jeho vyhlašování stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o výčet činností, jež lze v území provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody; bližší ochranné podmínky jsou stanoveny pro každé území individuálně ve zřizovacím výnosu. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Výměra zvláště chráněného území nezahrnuje výměru ochranného pásma.

označení zvláště chráněných území v terénu se dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. používá:

tabulí s velkým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a názvem  u NP, CHKO, NPR a NPP

tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a případně i názvem u PR a PP¨pruhového značení hranic na sloupcích či hraničních stromech u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP (jedná se o dva červené pruhy 5 cm široké a oddělené 5 cm širokou mezerou, přičemž dolní červený pruh vyznačuje pouze příslušnou výseč nechráněného území, zatímco horní pruh probíhá po celém obvodu).

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt