Ptačí oblast a evropsky významné lokality

Na území CHKO Třeboňsko jsou od roku 2004 vymezeny: Ptačí oblast Třeboňsko a 17 evropsky významných lokalit uvedených v Národním seznamu (Nařízení vlády č.132/2005 Sb). 

Podrobné informace naleznete: NATURA 2000      Portál Evropské agentury životního prostředí - Natura 2000 Viewer.

Ptačí oblast Třeboňsko

Kód oblasti: CZ0311033, rozloha: 47.386,23 ha

Ptačí oblast Třeboňsko zaujímá centrální a severní část CHKO Třeboňsko s malým rozšířením za hranice CHKO na východě území (oblast Homolky) a na severu (rybníky severně od Drahova). Předmětem ochrany v ptačí oblasti Třeboňsko jsou populace těchto druhů ptáků - volavka bílá (Egretta alba), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaetus albicilla), včelojed lesní (Pernis apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), rybák obecný (Sterna hirundo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček (Luscinia svecica), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera), lžičák pestrý (Anas clypeata) a jejich biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Mapový server ÚSOP

Přehled evropsky významných lokalit v CHKO Třeboňsko

 Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)  Mapový server ÚSOP
 Cepská pískovna a okolí  Mapový server ÚSOP
 Červené blato  Mapový server ÚSOP
 Hliníř - Ponědrážka  Mapový server ÚSOP
 Lomnický velký rybník  Mapový server ÚSOP
 Lužnice a Nežárka  Mapový server ÚSOP
 Malý Horusický rybník  Mapový server ÚSOP
 Nadějská soustava  Mapový server ÚSOP
 Písečný přesyp u Vlkova  Mapový server ÚSOP
 Purkrabský rybník a Točník  Mapový server ÚSOP
 Ruda  Mapový server ÚSOP
 Široké blato  Mapový server ÚSOP
 Štičí rybník  Mapový server ÚSOP
 Třeboň  Mapový server ÚSOP
 Třeboňsko - střed  Mapový server ÚSOP
 Velký a Malý Tisý  Mapový server ÚSOP
 Žofinka  Mapový server ÚSOP
 Žofina Huť  Mapový server ÚSOP

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt