Vizír (národní přírodní památka)

Katastrální území: Hamr
Nadmořská výška: 442 - 443 m
Výměra: 10,22 ha
Vyhlášeno: 1987

Rybník s rašeliništěm ve výtopě, 3 km západně od Chlumu u Třeboně. Lesní rybník se zrašelinělými zátokami ve východní části. Ve zrašelinělých okrajích, které jsou často přeplavovány vodou z rybníka, se vyskytují významné populace masožravých rostlin. 

Geologie

Podloží je typické pro tuto část území v minulosti ovlivňovanou procesy v širším prostoru nivy Lužnice. Svrchnokřídové sedimenty spodního oddílu klikovského souvrství (turon - campan) jsou překryty pleistocenními fluviálními štěrky a písky risského stáří. Holocenní pokryv těchto vrstev tvoří kromě fluviálních písčitých hlín, hlinitých písků a rybničních sedimentů také malé ložisko rašeliny z části zatopené vodou rybníka a v jeho výtopě dochované v podobě živého rašeliniště. Rašeliniště je z části syceno povrchovou vodou z drobných lesních vodotečí.

Flóra

Plynulý přechod zrašelinělých okrajů rybníka (Caricion rostratae) do bezkolencových a borůvkových borových porostů byl v minulosti částečně poškozen při vyhrnování rybničních okrajů. V mělkých zátokách došlo k regeneraci zrašelinělých břehů (Rhynchosporion albae) a u některých významných druhů přechodně i k souvislému plošnému rozšíření. Na kdysi bohatý výskyt leknínu bělostného (Nymphaea candida) ukazují jednotlivé rostliny na obvodu porostů ostřice zobánkaté (Carex rostrata) a suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium). V mělké vodě se nachází populace bublinatky bledožluté (Utricularia ochroleuca). V mechovém, občas přeplavovaném pásmu se v některých letech po asanačních zásazích hojně vyskytuje rosnatka prostřední (Drosera intermedia) a rosnatka okrouhlolistá (D. rotundifolia), směrem do podrostu lesa se objevuje klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a ostřice ježatá (Carex echinata). V polostínu stromů v porostech bezkolence rákosovitého (Molinia arundinacea) rostou řídce keříky vřesu obecného (Calluna vulgaris), rojovníku bahenního (Ledum palustre) a vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum).

Fauna

Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt některých cenných bezobratlých. V rybníce se pravidelně rozmnožuje několik druhů obojživelníků, mimo jiné blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan ostronosý (Rana arvalis) a s. krátkonohý (R. lessonae). Běžná je užovka obojková (Natrix natrix). V hrázových dubech hnízdí hohol severní (Bucephala clangula), rybník je potravním stanovištěm volavky popelavé (Ardea cinerea) a čápa černého (Ciconia nigra). Pravidelně se vyskytuje vydra říční (Lutra lutra).

Využití

Rybník je v soukromém vlastnictví a probíhá zde méně intenzivní rybniční hospodaření. V době vyhlášení hladinu pokrývala společenstva vzplývavých rostlin s velkou populací leknínu bělostného, která byla vlivem intenzivního rybářského obhospodařování silně zredukována. V devadesátých letech došlo k částečnému poškození vegetace  i působením herbicidů. Lokalita je přístupná po lesní cestě vedoucí po hrázi rybníka. 

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt