Správa CHKO Třeboňsko >> Péče o přírodu a krajinu

Program péče o krajinu (PPK)

Program je rozdělen na tři základní podprogramy - informace naleznete:  AOPK ČR - Regionální pracoviště Jižní Čechy

Správa CHKO Třeboňsko z nich využívá pro zajištění managementu na území CHKO podprogram PPK A, který umožňuje finanční zajišťování opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Náklady na zajištění tohoto managementu, které byly hrazeny z prostředků PPK A na území CHKO Třeboňsko činily v roce 2016 celkem 2 679 229,- Kč.

Správa CHKO Třeboňsko zajišťuje mimo území CHKO také management jednoho MZCHÚ mimo působnost CHKO, a to NPP Kaproun.

K podporovaným managementovým opatřením vyplývajících z plánu péče CHKO a z plánů péče jednotlivých MZCHÚ patří zejména:

  • bezpečnostně-zdravotní ořezy významných a památných stromů a stromořadí
  • kosení luk s výskytem zvláště chráněných druhů (ZCHD) rostlin
  • odstraňování náletů na vybraných lokalitách MZCHÚ a kosení terestrických rákosin
  • revitalizace tůní s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků
  • podpora hnízdních možností zvláště chráněných druhů ptáků
  • údržba a obnova ovocných sadů a stromořadí starých a krajových odrůd na území CHKO
  • údržba naučných stezek, informačních tabulí a hraničníků

Příklady akcí realizovaných v rámci PPK ukazuje fotogalerie Péče o přírodu a krajinu

Aktuální informace k finančním nástrojům v ochraně přírody naleznete: http://www.dotace.nature.cz/.

Revitalizace tůně v PR Rašeliniště Pele.Revitalizace tůně v přírodní rezervaci Rašeliniště Pele

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt