40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> 25 let přírodního parku Homolka – Vojířov při hranici CHKO Třeboňsko

25 let přírodního parku Homolka – Vojířov při hranici CHKO Třeboňsko

25 let přírodního parku Homolka – Vojířov při hranici CHKO Třeboňsko

23.8.2019

Na začátku léta uběhlo 25 let od vydání nařízení Okresního úřadu v Jindřichově Hradci o zřízení Přírodního parku Homolka – Vojířov.

Návrh na vyhlášení tohoto přírodního parku a vymezení jeho hranic navrhla okresnímu úřadu na začátku roku 1994 Správa CHKO Třeboňsko formou oficiálního podnětu, na který příslušný orgán ochrany přírody velmi vstřícně a rychle reagoval. V roce 2004 byl potom přírodní park znovu vymezen nařízením Jihočeského kraje č. 4/2004.

Lesnaté příhraniční území navazující na severovýchodní okraj nynější CHKO bylo v 70. letech součástí prvních návrhů na vyhlášení CHKO Třeboňsko, později bylo z návrhu vypuštěno, zejména kvůli své geomorfologické odlišnosti. V jádru území se nachází přírodní rezervace Fabián a rozsáhlá evropsky významná lokalita Fabián – Homolka, které chrání přírodě blízké porosty acidofilních a květnatých bučin a na ně vázané významné druhy rostlin a živočichů. Území je také součástí Ptačí oblasti Třeboňsko a nacházejí se zde dvě geologicky významné lokality s rozsáhlými žulovými výchozy v podobě mrazových srubů a izolovaných skal s lavicovitým rozpadem horniny.

Je dobře, že je toto unikátní území (více než 40 km2 neurbanizované krajiny) chráněno alespoň nástrojem obecné ochrany přírody, který představuje přírodní park.

PR Fabián_balvan1

PR Fabián_výchozy1

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt