40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019) >> Pro návštěvníky >> Naučné stezky >> Naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

Naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

Naučná stezka NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
  • délka: 2,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Řežabinec je velký romantický rybník s rozlehlými rákosinami, tůněmi a zrašelinělými plochami podél svých břehů. Byl založen v roce 1530 v místě, kde se nacházela rozlehlá slatina, která zde přetrvala jako pozůstatek starého třetihorního jezera. Díky svým členitým břehům a bohatým litorálním porostům se rybník stal významnou lokalitou z hlediska botanického i významným hnízdištěm vodních ptáků. V roce 1949 zde byla vyhlášena státní (dnes národní) přírodní rezervace, do které je zahrnut i pahorek Pikárna, cenný dnes teplomilnou vegetací, a tůně při východním břehu vzniklé těžbou písku.

Kromě zoologického a botanického významu není nezajímavá ani historie tohoto místa. Rozlehlá říční kotlina s bohatstvím ryb umožňovala lidské osídlení již v době paleolitu a mezolitu. Na nevysokém pahorku, který ležel dříve na břehu meandrující Otavy, existovalo v těchto dobách rozsáhlé lidské sídliště. Blízkost řeky bohaté na ryby (řekou protahovalo množství lososů) a bažinatý terén, který přitahoval větší savce a ptáky, zajišťovaly tehdejším obyvatelům dostatek obživy. Byly zde nalezeny mimo jiné zbytky pazourkové dílny, opracované čepele, rydla i suroviny sloužící k jejich výrobě.

V současné době je rybník ve vlastnictví státu a ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny. Zachování a zlepšení přírodních hodnot a druhové pestrosti je zde prioritou nejvyšší. Na území rezervace jsou realizovány výzkumné projekty, které by měly stanovit takový způsob hospodaření, aby mohlo dojít k opětovné regeneraci pobřežních porostů. Jsou zde rovněž prováděny některé práce jako kácení dřevin nebo čištění tůní, které na první pohled mohou působit nešetrně, jsou však pod podrobným dohledem orgánů ochrany přírody a mají za cíl zlepšení podmínek pro život vzácných druhů živočichů a rostlin.

Území rezervace je přístupné po veřejné cestě, která vede od nádraží v Ražicích podél trati k rybářské baště a podél východního břehu rybníka přes Pikárnu k rybniční hrázi, kde se napojuje na turistickou značku spojující Putim a Sudoměřské rybníky. Od rybářské bašty až k hrázi je cesta doplněna 9 informačními tabulemi, které zájemce seznamují s mnoha údaji o území rezervace i vlastním rybníku. Přehled o celém území získáte z dřevěné vyhlídkové věže.   

Naučná stezka Řežabinec na interaktivní mapě

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt