Státní správa

Státní správu, praktickou péči o přírodu a krajinu i další odborné činnosti (přírodovědné průzkumy, inventarizace, monitoring, shromažďování dat apod.) vykonává na území chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a to konkrétně její regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko se sídlem v Třeboni. Základním právním nástrojem, ze kterého AOPK ČR jako orgán ochrany přírody při své činnosti vychází, je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Tento zákon mimo jiné definuje CHKO (§ 25), stanovuje základní ochranné podmínky na jejím území (§ 26) i na území maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP) a vymezuje působnost orgánů státní správy ochrany přírody. AOPK ČR odvozuje svoje kompetence z § 75 a § 78 citovaného zákona. Na její činnost ve státní správě se také vztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Jako odvolací orgán působí na území jižních Čech Ministerstvo životního prostředí - odbor výkonu státní správy II se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice. Odborným koncepčním podkladem pro řízení ochrany přírody a krajiny a pro usměrňování vývoje území slouží plán péče CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. V současné době platí tento plán péče na období 2008-2017.

AOPK ČR má na území CHKO velmi široké kompetence a nahrazuje ve svém správním obvodu působnost úřadů pověřených obcí, obcí s rozšířenou působností i krajského úřadu. V rámci výkonu státní správy vede nejrůznější řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny, vydává nařízení o zřízení přírodních rezervací a památek, schvaluje plány péče o tato území, vydává výjimky z jejich ochrany či zArchiveListTile42846 ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavební a vodní zákon, zákon o myslivosti) a vydává k tomu účelu závazná stanoviska, hodnotí vlivy na ptačí oblast a evropsky významné lokality (území evropské soustavy Natura 2000), provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání. Kromě toho plní úkoly odborné organizace ochrany přírody. Zajišťuje péči o vyhlášená zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů, provádí inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, organizuje monitoring a výzkum, zajišťuje službu strážní, informační kulturně-výchovnou činnost a ekologickou výchovu. Správa také spolupracuje s řadou výzkumných a vědeckých pracovišť (Botanický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita, Karlova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Národní muzeum, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Český nadační fond pro vydru, Česká společnost ornitologická apod.).

Dudek chocholatý, foto Ing. Jiří NeudertDudek chocholatý, foto Ing. Jiří Neudert

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt