40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019) >> Státní správa >> Druhová a územní ochrana

Agenda výjimek z druhové nebo územní ochrany

Pro udělení výjimek ze základních podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (příp. potřebných osvědčení a souhlasů) předloží žadatel na AOPK ČR - Správu CHKO Třeboňsko v dostatečném předstihu žádost obsahující veškeré potřebné údaje o žadateli, účelu žádosti, dotčených druzích a lokalitách a požadovaném období platnosti povolení. Doporučuje se záležitost předem konzultovat. Pro udělení výjimek ze základních ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a maloplošných zvláště chráněných území (§ 43 zákona 114/1992 Sb.) podá žadatel rovněž úplnou žádost s popisem svého záměru a odůvodněním požadavků. AOPK ČR - Správa CHKO uděluje výjimky v případech uvedených v § 43 odst. 3 tohoto zákona, tj. když jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování předmětu ochrany ZCHÚ. Výjimky v případech, kdy veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda, správním orgánem příslušným k udělení výjimky je v tomto případě MŽP (§ 43 odst. 1 a 2 zákona). V těchto případech AOPK ČR podanou žádost na MŽP postoupí

Nosorožík kapucínek, foto J. NeudertNosorožík kapucínek, foto J. Neudert

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt