Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Třeboňsko >> Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Jižní Čechy
oddělení Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121, 379 01 Třeboň
Telefon: (+420) 951 424 440
ID DS: qxcdynt
E-mail:
jizni.cechy (at) nature.cz
IČO: 62933591

Úřední hodiny:

pondělí, středa: 7:30-11:00    12:00-17:00

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je Třeboňsko vyhlášeno i jednou ze šesti českých biosférických rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO (od roku 1977).

Na utváření krajiny Třeboňska se člověk podílel již od 12. století, a to zejména úpravami vodních poměrů původní močálovité krajiny, jejichž výsledkem je důmyslná síť umělých stok (například Zlatá stoka, Nová řeka) a množství rybníků, které dělají z Třeboňska centrum českého rybníkářství (celkem 460 rybníků). Rozsáhlé rybniční soustavy s druhotně vytvořenými litorálními společenstvy se staly evropsky významným hnízdištěm i migrační zastávkou vodního ptactva. Oblast vyniká bohatostí mokřadní a vodní vegetace.

K nejcennějším biotopům Třeboňska patří rozsáhlá přechodová rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy (blatkové bory) a na ně vázanou faunou bezobratlých. Zachovány zůstaly z velké části i původní meandrující toky řek (např. Lužnice) s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Jsou tu vyhlášeny dva mokřady mezinárodního významu chráněné Ramsarskou konvencí (Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště).

Oblast je významná z hlediska ochrany řady ohrožených obratlovců, např. vydry říční a orla mořského. Vyvážená přírodní složka krajiny je na Třeboňsku vhodně doplňována poměrně řídkým osídlením a zachovalou unikátní architekturou historických měst (městská památková rezervace Třeboň) a vesnic. Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Třeboňska území mimořádné v evropském kontextu a dávají mu i vysoký rekreační potenciál. V oblasti je tradičně soustředěn výzkum ekologie mokřadů (Botanický ústav AV ČR), v poslední době bylo Třeboňsko zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu (ILTER).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1979
Rozloha: 700 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE
Červené blato, Stará a Nová řeka, Velký a Malý Tisý,  Žofinka

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Ruda, Vizír

PŘÍRODNÍ REZERVACE
Bukové kopce, Dračice,  Horní Lužnice, Horusická blata, Losí blato u Mirochova, Na Ivance, Olšina u Přeseky, Písečný přesyp u Vlkova, Rašeliniště Hovízna, Rašeliniště Pele, Rod,  Ruda u Kojákovic, Rybníky u Vitmanova, Staré jezero,  Široké blato, V Luhu, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky

PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Branské doubí, Hliníř, Kozí vršek, Kramářka, Lhota u Dynína, Pískovna u Dračice, Slepičí vršek, Soví les

MIMO CHKO TŘEBOŃSKO
NPP Kaproun
Jiné údaje: EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický velký rybník, Lužnice a Nežárka, Malý Horusický rybník,  Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník,  Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň,  Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý,  Žofinka,  Žofina Huť

PTAČÍ OBLAST
Třeboňsko

IBA - evropsky významné ptačí území

Biosférická rezervace UNESCO

RAMSARSKÉ LOKALITY
Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště
Správa CHKO Třeboňsko

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt