Území CHKO Třeboňsko náleží do provincie Česká vysočina a Českomoravské soustavy

Při jižním okraji CHKO navazuje Šumavská soustava podle geomorfologického členění (Demek a kol. 1987). Většina území potom patří do oblasti Jihočeských pánví, do celku Třeboňská pánev. V západní sedimentární části Třeboňské pánve se projevuje převážně plochý reliéf podcelku pánve Lomnické, ve východní části (na pevném skalním podloží tvořeném horninami krystalinika) se projevuje zvlněný reliéf Kardašořečické pahorkatiny.

Třeboňská pánev má mírný sklon od jihu k severu. Od níže položené pánve Českobudějovické ji odděluje vyvýšený Lišovský práh. Nadmořská výška území se pohybuje od 421 do 550 m n. m. Východní okraj CHKO na východ od Lužnice podél příhraniční oblasti s Rakouskem patří v téže provincii a soustavě již k oblasti Českomoravská vrchovina (IIC), do celku Javořická vrchovina (IIC-6).

Přírodní rezervace Rašeliniště Pele. V přirozeně se vyvíjejícím rašeliništi jsou běžné suché stromy.Přírodní rezervace Rašeliniště Pele, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt