Správa CHKO Třeboňsko >> Chráněná příroda ve správě CHKO Třeboňsko

Chráněná příroda ve správě CHKO Třeboňsko

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 45/2018 Sb. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou také zakotvena v zákoně.

Do VZCHÚ spadají dvě kategorie:

  • Národní park (NP)
  • Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie:

  • Národní přírodní rezervace (NPR)
  • Národní přírodní památka (NPP)
  • Přírodní rezervace (PR)
  • Přírodní památka (PP)

Do soustavy Natura 2000 spadají dvě kategorie:

  • Evropsky významná lokalita (EVL)
  • Ptačí oblast (PO)

 

Přehled ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000 v ČR i detailní informace o jednotlivých územích můžete najít v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody.

Pro chráněná území platí dle zákona č. 114/1992 Sb. některá omezení v závislosti na jejich kategorii a pro národní parky a chráněné krajinné oblasti i v závislosti na jejich zonaci. Zákonem stanovené základní ochranné podmínky pro kategorie chráněných území naleznete zde (§16 pro NP, §26 pro CHKO, §29 pro NPR a §34 pro PR). Orgán vyhlašující zvláště chráněné území může při jeho vyhlašování stanovit další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o výčet činností, jež lze v území provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody; bližší ochranné podmínky jsou stanoveny pro každé území individuálně ve zřizovacím výnosu. Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území, s výjimkou chráněné krajinné oblasti, před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy, které jsou vázány na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody. Výměra zvláště chráněného území nezahrnuje výměru ochranného pásma.

označení zvláště chráněných území v terénu se dle vyhlášky č. 45/2018 Sb. používá:

tabulí s velkým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a názvem  u NP, CHKO, NPR a NPP

tabulí s malým státním znakem České republiky a tabulí s označením příslušné kategorie ochrany a případně i názvem u PR a PP¨pruhového značení hranic na sloupcích či hraničních stromech u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP (jedná se o dva červené pruhy 5 cm široké a oddělené 5 cm širokou mezerou, přičemž dolní červený pruh vyznačuje pouze příslušnou výseč nechráněného území, zatímco horní pruh probíhá po celém obvodu).

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt