Správa CHKO Třeboňsko

Olšina u Přeseky (přírodní rezervace)

Katastrální území: Přeseka
Nadmořská výška: 429 - 430 m
Výměra: 6,28 ha
Vyhlášeno: 1994

Malý rybník a přiléhající olšina 0,5 km severovýchodně od obce Přeseka. Zazemněný rybník má již jen velmi malou vodní plochu, která přechází přes husté vrbové porosty ve starou olšinu. Stromy jsou často na chůdových kořenech a v podrostu nachází útočiště mizející mokřadní květena.

Geologie

Montmorillonitické jíly, diatomové jíly až diatomity a písčité jíly domanínského souvrství (třetihory - neogén) jsou překryty pleistocenními sprašovými hlínami a fluviálními nebo deluviálními hlinitými písky. Nejmladší vrstvy tvoří holocenní fluviální písčité hlíny, hlinité písky a sedimenty umělých vodních nádrží, půdním povrchem jsou pseudogleje.

Flóra 

Ve druhé polovině 20. století začaly být zrašelinělé okraje rybníka postupně překrývány porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa). Způsobily totální degradaci původních rašelinných společenstev (Sphagno recurvi - Caricion canescentis), ve kterých se nacházela ostřice šlahounovitá (Carex chordorhiza), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) či ostřice mokřadní (Carex limosa). Dnes je výtopa rybníka z velké části zcela pokryta olšinou (Alnion glutinosae) lemovanou k otevřené a pomalu se uzavírající hladině vrbinami. Na hladině rybníka roste ojediněle voďanka žabí (Hydrocharis morsusranae), v přítokové části větší populace ďáblíku bahenního (Calla palustris), za hradbou vrb popelavých (Salix cinerea) na nezpevněných půdách v podrostu olší roste blatouch bahenní (Caltha palustris), na prosvětlených místech ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), zábělník bahenní (Comarum palustre) a kosatec žlutý (Iris pseudocorus). Na nábězích chůdových kořenů rostou lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). Do zpevněných míst na obvodu olšiny proniká jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula pendula) a krušina olšová (Frangula alnus), roste tu bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), často nekvetoucí kyprej obecný (Lythrum salicaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a třtina šedavá (Calamagrostis canescens).

Fauna

Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny. Významnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (Rana arvalis), chřástal vodní (Rallus aquaticus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rejsec vodní (Neomys fodiens) a vydra říční (Lutra lutra).

Lesnictví

Jedná se homogenní olšový porost ve stáří okolo 70 let, který vznikl spontánně na podmáčeném stanovišti, s navazujícími vrbovými porosty. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

Využití

Vlastní rybník již dnes není hospodářsky využíván, je však důležitý pro manipulaci s vodou, je udržován a trvale napuštěn.

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt