Správa CHKO Třeboňsko

Slepičí vršek (přírodní památka)

Katastrální území: Lužnice
Nadmořská výška: 423 - 426 m
Výměra: 2,11 ha
Vyhlášeno: 1955

Pískový přesyp 0,5 km severně od obce Lužnice. Přesyp má dosud poměrně dobře zachovalý charakteristický původní tvar, který je nápadný převýšením 3-4 m nad okolní krajinou. Refugium vzácné pískomilné květeny a fauny.

Geologie

Svrchnokřídové sedimenty jsou překryty mocnými vrstvami pleistocenních fluviálních štěrků a písky a na povrchu překryté eolickými sedimenty - vátými písky, pravděpodobně vytříděnými v pozdním glaciálu ze štěrkopískových nánosů Lužnice. Váté písky tvoří typický vyvýšený přesyp oválného tvaru (rozměry zhruba 200 x 60 m) protažený v severojižním směru. Lokalita byla v minulosti  značně narušena drobnou těžbou písku a vede přes ni cesta. Povrch vátého písku je na velké části území překryt tenkým horizontem silně vysychavých půd - kambizem arenická. Plochy čistého písku, na kterých je možno pozorovat recentní eolické procesy, jsou obnovovány technickými zásahy.

Flóra

Přesyp pokrývá společenstvo svazu (Corynephorion canescentis), které v jednotlivých trsech i větších porostech kostřavy ovčí (Festuca ovina), k. vláskovité (F. filiformis), k. drsnolisté (F. trachyphylla) a metličky křivolaké (Deschampsia flexuosa) zpevňuje plochy volného písku. V rozvolněných trávnících se vyskytuje celkem řídce trávnička obecná (Armeria vulgaris), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), pavinec horský (Jasione montana), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a nepatrnec rolní (Aphanes arvensis). Na obvodu je přesyp stabilizován borovými porosty, z nichž velká část, která pokrývala i nejvyšší bod přesypu, byla odstraněna. Na vykácených otevřených místech dochází k nežádoucímu pronikání ruderálních rostlin, ale i nových semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus robur).

Fauna

Charakteristická je psamofilní entomofauna, především ze skupiny blanokřídlých, různé samotářské včely, kutilky, hrabalky a mravenci. Běžné je saranče modrokřídlé (Sphingonotus caerulans), v píscích probíhá vývoj larev listokaza kovového (Anomala dubia). Byl nalezen vzácný suchomilný střevlík Masoreus wetterhallii. Vzhledem k nepatrné rozloze na území rezervace migrují běžné druhy obratlovců okolních biotopů. Žije zde poměrně početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis)

Lesnictví

Lesní skupiny s převahou borovice se nacházejí především v západní části rezervace.

Využití

Vlivem zvýšeného přísunu živin z okolních zemědělských pozemků i díky atmosférické depozici dusíku dochází k zarůstání duny bylinnou vegetací i nálety dřevin. V rámci řízené péče jsou nevhodná společenstva odstraňována. Lokalita je přístupná veřejnosti po cestě z obce Lužnice.

Bibliografie

CHÁBERA, S. (1956): Pískové přesypy podél Lužnice mezi Třeboní a Veselí n. Luž. – Čas. Mineralog. Geolog. 1(4): 386-387.

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt