Správa CHKO Třeboňsko

Soví les (přírodní památka)

Katastrální území: Třeboň
Nadmořská výška: 432 - 433  m
Výměra: 20,33 ha
Vyhlášeno: 1994

Jehličnatý les pralesovitého charakteru na rašelinné půdě 2 km jihovýchodně od Třeboně. Reprezentativní úsek rašelinného lesa v „Zámeckém polesí“ charakteristický vyšší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou dřevin. Na přestárlé borovice jsou vázány cenné druhy bezobratlých, především brouků. Je zde vysoká koncentrace hnízdících vzácných druhů ptáků.

Geologie

V podloží se vyskytují různě zbarvené a zrnité slepence, pískovce, prachovce a jílovce svrchnokřídového stáří  tvořící spodní oddíl klikovského souvrství (turon - campan). Tyto sedimenty jsou na povrchu překryty kvartérním ložiskem rašelinného humolitu o mocnosti až několika metrů. Rezervace je součástí rozsáhlého rašelinného ložiska táhnoucího se z polesí Cep přes Mokré louky u Třeboně až po jižní okraj rybníka Rožmberk.

Flóra

Vegetaci tvoří stará smrková a borová kultura na místech původního rašelinného boru (Pino rotudnatae - Sphagnetum) s velmi chudým zastoupením druhů v bylinném patře. V části podrostů jsou nápadné koberce bělomechu sivého (Leucobryum glaucum), bylinné patro je závislé na světelných podmínkách. V rozvolněných místech se šíří bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea agg.), borůvka černá (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinka (Vaccinium vitisidaea), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), větší plochy pokrývají místy porosty plavuně pučivé (Lycopodium annotinum), řídce se vyskytuje vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum)

Fauna

Vzhledem k charakteru porostů, tj. přítomnosti přestárlých borovic, je pravděpodobný výskyt řady vzácných druhů bezobratlých, především brouků. V širším okolí, v obdobných porostech, se vyskytuje krasec měďák (Chalcophora mariana), k. osmiskvrnný (Buprestis octoguttata) či krasec Buprestis novemmaculata. Přestože se jedná o malé území, více či méně pravidelně se vyskytuje řada poměrně vzácných ptáků. Hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla), sluka lesní (Scolopax rusticola), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus) a datel černý (Dryocopus martius). Běžná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a zmije obecná (Vipera berus). Ve stoce tvořící hranici chráněného území byl nalezen rejsec černý (Neomys anomalus).

Lesnictví

Starší lesní porost na rašelinných půdách, který byl v minulosti intenzivně obhospodařován a odvodněn. V současné době se jedná o poměrně členitý prořídlý porost borovice ve stáří až 130 let s množstvím uschlých stromů a dutin. Místy se nacházejí mladší smrkové a borové skupiny s příměsí břízy. Hospodaření je dnes omezeno na postupné maloplošné změny vedoucí k přirozenější druhové i věkové struktuře porostů s ohledem na zachování výskytu význačnějších ptačích druhů. Na vhodná místa je vysazována borovice blatka

Využití

Území je veřejnosti přístupné, částí rezervace prochází turistická stezka.

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt