Správa CHKO Třeboňsko >> Péče o přírodu a krajinu

Program péče o krajinu (PPK)

Program péče o krajinu (PPK)

Pro účely zajištění zásahů podporujících prosperitu biologicky a krajinářsky cenných lokalit byl v roce 1996 Ministerstvem životního prostředí (MŽP) vytvořen neinvestiční národní dotační program Program péče o krajinu.

Program je rozdělen na tři základní podprogramy.

Správa CHKO Třeboňsko z nich využívá pro zajištění managementu na území CHKO podprogram PPK A, který umožňuje finanční zajišťování

 • neinvestičních opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) a jejich ochranná pásma,
 • neinvestičních opatření k podpoře zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech,
 • neinvestičních opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.
 • neinvestičních opatření k zajištění povinností státu plynoucích z právních předpisů vztahujících se ke státní správě zvláště chráněných území a jejich ochranných pásmech, včetně navrhovaných
 • neinvestičních opatření realizovaná na základě dohod uzavřených dle § 68 zákona č. 114/1992 Sb.

Náklady na zajištění tohoto managementu, které byly hrazeny z prostředků PPK A na území CHKO Třeboňsko činily v roce 2018 celkem 2 533 462,- Kč.

Správa CHKO Třeboňsko zajišťuje mimo území CHKO také management jednoho MZCHÚ mimo působnost CHKO, a to NPP Kaproun.

K podporovaným managementovým opatřením vyplývajících z plánu péče CHKO a z plánů péče jednotlivých MZCHÚ patří zejména:

 • bezpečnostně-zdravotní ořezy významných a památných stromů a stromořadí
 • kosení luk s výskytem zvláště chráněných druhů (ZCHD) rostlin
 • odstraňování náletů na vybraných lokalitách MZCHÚ a kosení terestrických rákosin
 • revitalizace tůní s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků
 • podpora hnízdních možností zvláště chráněných druhů ptáků
 • údržba a obnova ovocných sadů a stromořadí starých a krajových odrůd na území CHKO
 • údržba naučných stezek, informačních tabulí a hraničníků

Příklady akcí realizovaných v rámci PPK ukazuje fotogalerie Péče o přírodu a krajinu

Aktuální informace k finančním nástrojům v ochraně přírody naleznete: http://www.dotace.nature.cz/.

Revitalizace tůně v PR Rašeliniště Pele.Revitalizace tůně v přírodní rezervaci Rašeliniště Pele

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt