EVVO je nedílnou součástí činnosti Správy CHKO Třeboňsko.

Kromě specializovaného pracovníka se jí věnují v různé míře všichni její zaměstnanci. Žáci a učitelé základních a středních škol z Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko jsou hlavní cílovou skupinou
 
Pobytové kurzy „Hajnice“

Od r. 1999 pro ně probíhají na terénní stanici Správy CHKO a BR Třeboňsko „Hajnice“ u obce Mirochov nedaleko Staňkovského rybníka pobytové kurzy se zaměřením na environmentální výchovu. Koncepci kurzů připravili pracovníci Správy CHKOT, v průběhu zkušebního provozu projekt organizačně a materiálně podpořil i Český nadační fond pro vydru se sídlem v Třeboni, který se následně stal jeho spoluorganizátorem. V roce 2000 navázala v oblasti environmentální výchovy se Správou spolupráci IRIS, o.p.s. a stala se tak od r. 2001 spoluorganizátorem terénních programů „Proměny“. Na projektu také spolupracovala a finančně ho podporovala Nadace na ochranu zvířat. V letech 2004 – 2007 probíhaly na Hajnici programy určené pro mateřské školy v regionu CHKO Třeboňsko - "Každý potřebuje domov" a "Cesta kouzelným lesem" - plné her, básniček, pozorovacích a výtvarných aktivit, smyslového a prožitkového vnímání. Tyto programy byly pouze dopolední. Základní koncepce pobytových kurzů byla navržena pro 4. ročníky základních škol.

V současné době lze program rozsahem, náročností a odborností uzpůsobit všem věkovým kategoriím. Kurzy na Hajnici jsou zpravidla dvoudenní. Příjezd a odjezd lze domluvit podle možností školy (marketa.drabkova@nature.cz).

Většinu času tráví účastníci v přírodě (pouze v případě velmi nepříznivého počasí se část programu přesouvá do učebny terénní stanice) zkoumáním různých biotopů - lesa, rašeliniště, rybníka, lesní tůně, písčin... Pod vedením lektora a za dozoru svých učitelů pracují žáci v terénu ve skupinkách po 4-5. Pomocníkem při řešení úkolů jsou sady pracovních listů, které si žáci se vzorky nasbíraného materiálu odnášejí po absolvování kurzu do škol jako doplňkovou učební pomůcku. (Vydání souborů pracovních listů finančně podpořil Český nadační fond pro vydru a Nadace na ochranu zvířat.) Program je doplněn pohybovými aktivitami, hrami a přednáškami o Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko nebo jiných aktuálních tématech.

Přednášky ve školách

Pro žáky středních a základních škol jsou přichystány přednášky o aktuálních tématech v programu PowerPoint (lektor je schopen zajistit i dataprojektor). Některé prezentace jsou určené i k následnému samostatnému používání pedagogy na školách. Rozsah odpovídá jedné nebo dvěma vyučovacím hodinám. 

Exkurze pro žáky

Po dohodě lze umožnit exkurze s výkladem pracovníka CHKO na zajímavá místa Třeboňska (naučné stezky, pískovny, rašeliniště, rybniční soustavy…).

Náměty na SOČ, ekologickou olympiádu apod.

Zájemcům z řad studentů rádi poskytneme náměty a rady při zpracování prací s environmentální tématikou.

Spolupráce při tvorbě ŠVP a grantových projektů škol

Školy mají možnost konzultovat své ŠVP - průřezové téma environmentální výchova a grantové projekty s environmentální tématikou. Další významnou cílovou skupinou jsou návštěvníci a turisté pro které jsou nachystány propagační a informační materiály (k dispozici na Správě CHKO nebo IKS Třeboň), informační tabule, naučné stezky a především Dům přírody Třeboňska. Pro místní obyvatele jsou pořádány příležitostné akce (Den Země, Evropský den parků…) nejčastěji formou přednášky, exkurze, výstavy. V místním tisku se objevují příspěvky od pracovníků správy a především na těchto webových stránkách v rubrice Správa informuje lze nalézt nejnovější informace v podsekci Aktuality.  

 Ekologická výchova _7

Ekologická výchova _5

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt