Územní systém ekologické stability

Stávající kostru ekologické stability krajiny v CHKO Třeboňsko je možno hodnotit jako vyhovující, což je dáno vysokou lesnatostí a celkově značným podílem přirozených a přírodě blízkých biotopů (rašeliniště, mokřady, vlhké louky, rybniční litorály, biotopy říčních niv atd.). Koeficient ekologické stability (KES) vypočtený globálně pro celý Třeboňský bioregion (č.1.31), zahrnující širší území než CHKO o rozloze cca 1500 km2, dosahuje hodnoty 1,9. Pro vlastní CHKO je hodnota KES ještě vyšší, tj. příznivější a činí 2,7. Jedná se tedy o harmonickou krajinu, která se hodnotou KES blíží již krajině relativně přírodní (pro srovnání - hodnota KES v sousedním regionu Českobudějovické pánve činí 0,9). Jako téměř optimální lze charakterizovat kostru ekologické stability krajiny v jižní části CHKO, zatímco v severní části CHKO jsou v krajině stále patrné následky intenzivního zemědělského hospodaření v druhé polovině 20. století.

Základní koncepce ÚSES je dána územně-technickým podkladem „Nadregionální a regionální ÚSES České republiky 1:50 000“ (MŽP a MH, 1996) a navazujícími celostátními dokumenty. Na území CHKO Třeboňsko jsou vymezena celkem 3 nadregionální biocentra  (č. 38-Stará řeka, č. 39-Červené blato, č. 2006- Rašeliniště Ruda – Horusický rybník), těsně při jejím východním okraji NRBC č. 56-Vojířov (území Ptačí oblasti Třeboňsko). Na území CHKO se dále nachází 20 regionálních biocenter a několik set dalších skladebných prvků místní úrovně. Převážná většina skladebných prvků ÚSES je vzhledem k zachovalosti krajiny vymezena jako stávající (víceméně funkční), nově navržených prvků je minimum, převážně se jedná o nefunkční část biokoridorů v zastavěném území obcí a několik lokálních biocenter na orné půdě. Celé území CHKO Třeboňsko je pokryto dílčími plány, resp. generely místního ÚSES zpracovanými v období 1993-2003 několika různými autorizovanými projektanty. Celkem je zde zpracováno 43 dílčích materiálů. V roce 2003 byl zpracován autorizovaným projektantem ing. Jiřím Wimmerem souborný materiál „ÚSES CHKO Třeboňsko“ (1:10 000) který upravil, doplnil a sjednotil starší materiály ÚSES do jednotné podoby „generálního plánu ÚSES v CHKO Třeboňsko“. Další zpřesňování a schvalování skladebných prvků probíhá průběžně v rámci zpracování územních plánů obcí, lesních hospodářských plánů a pozemkových úprav. V roce 2010 (a následně každé dva roky) byla aktualizovaná datová vrstva biocenter a biokoridorů ÚSES místní a regionální úrovně oficiálně poskytnuta příslušným úřadům územního plánování jako údaj pro územně-analytické podklady (ÚAP). Tato data jsou na regionální úrovni sladěna s generelem ÚSES Jihočeského kraje a vrstvou ÚSES v návrhu Zásad územího rozvoje Jč kraje. Poskytování údajů o nadregionálním ÚSES a jeho aktualizaci zajišťuje ústředí AOPK ČR v Praze. Pro poskytování údajů ÚSES platí obecná pravidla pro poskytování dat AOPK ČR. Správa CHKO realizovala v posledních letech průběžně řadu dílčích opatření majících za cíl zlepšení funkčnosti významných skladebných prvků ÚSES. Tato opatření byla financována jako součást managementu MZCHÚ nebo jako samostatné akce z Programu péče o krajinu (PPK), z programu Revitalizace říčních systémů nebo v programu péče o majetek státu (MaS).

Přírodní rezervace Horní Lužnice, území má velký význam také pro záchyt a zpomalení povodní.
Přírodní rezervace Horní Lužnice, území má velký význam také pro záchyt a zpomalení povodní. Foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt