Detašovaná pracoviště

Správa CHKO Třeboňsko >> Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Třeboňsko
Valy 121
379 01 Třeboň

Tel.: +420 384 701 011
trebonsko@nature.cz

W kształtowaniu krajobrazu Trzebońska człowiek uczestniczył już od XII wieku, zwłaszcza poprzez uregulowanie stosunków wodnych pierwotnej krainy bagien. Wynikiem tej działalności jest  skomplikowanasieć sztucznych kanałów (na przykład Zlatá stoka, Nová řeka) oraz mnóstwo stawów, które czynią Trzebońsko centrum czeskiej gospodarki rybnej (w sumie 460 stawów). Rozległe zespoły stawów, z wytworzonymi wtórnie zbiorowiskami litoralnymi, stały się lęgowiskiem oraz przystankiem migracyjnym ptactwa wodnego liczącym się w skali Europy. Obszar wyróżnia się  bogactwem roślinności bagiennej i wodnej. Do najcenniejszych biotopów Trzebońska należą rozległe torfowiska przejściowe z zachowanymi zbiorowiskami roślinnymi (Pino rotundatae-Sphagnetum) i związaną z nimi fauną  bezkręgowców. W dużej części przetrwały także pierwotne meandrujące cieki rzeczne (na przykład Lužnice) z regularnie zalewanymi terasami zalewowymi oraz resztkami lasów łęgowych, a także ekstremalnie suche tereny wydm. Dwa tutejsze mokradła zostały zgłoszone do ochrony międzynarodowej w ramach  Konwencji Ramsarskiej  Trzebońskie stawy (Třeboňské rybníky)  i Trzebońskie torfowiska (Třeboňská rašeliniště).

Obszar ma znaczenie dla ochrony wielu zagrożonych kręgowców, na przykład wydry europejskiej oraz orła bielika. Element naturalny w krajobrazie  Trzebońska wiąże się z  stosunkowo gęstością zaludnienia oraz zachowaną unikatową architekturą miast historycznych (miejski rezerwat zabytków Trzeboń) oraz wsi. Walory naturalne oraz kulturowe tworzą więc z trzebońska wyjątkowy, w kontekście europejskim, obszar i nadają mu także wysoki potencjał rekreacyjny. Na tym obszarze tradycyjnie skoncentrowano badania ekologii mokradeł (Botanický ústav AV ČR – Instytut Botaniczny),  a ostatnio włączono Trzebońsko do międzynarodowej sieci obszarów o długotrwałych badaniach ekologicznych (ILTER).

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1979
Rozloha: 700 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: NPR - Červené blato, Stará  a Nová řeka, Velký a Malý Tisý, Žofinka;
NPP - Ruda, Vizír;
PR - Dračice, Horní Lužnice, Horusická blata, Krabonošská niva, Lhota u Dynína, Losí blato u Mirochova, Na Ivance, Olšina u Přeseky, Rašeliniště Hovízna, Rašeliniště Pele, Rod, Ruda u Kojákovic, Rybníky u Vitmanova, Široké blato, Staré jezero, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky, V Luhu
PP - Branské doubí, Hliníř, Kozí vršek, Písečný přesyp u Vlkova, Pískovna u Dračice, Slepičí vršek, Soví les,
MZCHÚ mimo CHKO Třeboňsko - NPR Řežábinec a Řežabinecké tůně, NPP Kaproun
Jiné údaje: Evropsky významné lokality - Cepská pískovna a okolí, Červené blato, Hliníř - Ponědrážka, Lomnický rybník, Lužnice - Nežárka, Malý Horusický rybník, Nadějská soustava, Písečný přesyp u Vlkova, Purkrabský rybník a Točník, Ruda, Široké blato, Štičí rybník, Třeboň, Třeboň - střed, Velký a Malý Tisý, Žofinka, Žofina Huť
Ptačí oblast -  Třeboňsko, Řežabinec
IBA - evropsky významné ptačí území
Biosférická rezervace UNESCO
Ramsarské lokality -  Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště
Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt