Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> AOPK ČR má od 1. 1. 2015 novou organizační strukturu

AOPK ČR má od 1. 1. 2015 novou organizační strukturu

AOPK ČR má od 1. 1. 2015 novou organizační strukturu

15.1.2015

Dovolujeme si vám oznámit některé organizační změny, k nimž dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě a souvisejícího změnového zákona č. 250/2014 Sb. a které nabývají účinnost dne 1. ledna 2015.

 

Oznámení o změně kompetencí


Zákonem č. 250/2014 Sb. byl novelizován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Podle § 75 zákona je od 1. 1. 2015 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „Agentura“) orgánem ochrany přírody a správním úřadem, který je podřízen Ministerstvu životního prostředí a působí v režimu zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě. V § 78 zákona je stanovena působnost Agentury, která je odvozena z působnosti správ CHKO platné do 31. 12. 2014. Správa CHKO Třeboňsko jako samostatný orgán ochrany přírody vykonávající státní správu dnem nabytí účinnosti zákona 250/2014 Sb. zanikla, nadále však působí jako územní pracoviště Agentury a vykonává v plném rozsahu státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny svěřenou podle zákona Agentuře na území CHKO. Agentura dokončí i řízení zahájená Správou CHKO Třeboňsko jako orgánem ochrany přírody před nabytím účinnosti zákona č. 250/2014 Sb. Ve vztahu k žadatelům, k obcím na území CHKO Třeboňsko a k jiným orgánům, která vedou řízení, v nichž je Agentura dotčeným orgánem ochrany přírody, se tedy prakticky nic nemění. Základní i bližší ochranné podmínky CHKO Třeboňsko vyplývající ze zákona a ze zřizovacího výnosu platí nadále v plném rozsahu.

Agentura zároveň na celém území České republiky za účelem podpory výkonu státní správy provádí potřebné inventarizační a přírodovědné průzkumy, monitoring, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, ukládá, zpracovává, vyhodnocuje a poskytuje data v ochraně přírody, přitom spolupracuje s odbornými, výzkumnými a vědeckými pracovišti a zajišťuje informační a osvětovou činnost a plní další úkoly odborné organizace ochrany přírody podle požadavků MŽP. Rovněž poskytuje ze státního rozpočtu náhradu za ztížené zemědělského nebo lesního hospodaření podle § 58 zákona. V její působnosti je také péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy a jejich složky. K zajištění těchto činností je příslušná hospodařit s majetkem státu.

V případě nejasností jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy a těšíme se na další spolupráci při ochraně přírody a krajiny Třeboňska. 
 

Původní datová schránka (ID 72vdyqh) byla zrušena a Správa CHKO Třeboňsko v současnosti používá datovou schránku Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) - regionálního pracoviště Jižní Čechy) - ID: qxcdynt


RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
zástupce vedoucího Správy CHKO Třeboňsko
 
 V Třeboni 2. 1. 2015

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt