Upozornění pro zájemce o táboření na území CHKO Třeboňsko

Tábořit a rozdělávat ohně je na území CHKO Třeboňsko možné pouze v oficiálních kempech, na vodáckých tábořištích a v areálech letních dětských táborů provozovaných se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tábořit a rozdělávat ohně v otevřené krajině není bez souhlasu AOPK ČR (Správy CHKO Třeboňsko) možné ani na soukromých pozemcích, i když majitel pozemku toto táboření umožní. Pro zájemce o pořádání letních dětských táborů je na Správě CHKO Třeboňsko k dispozici seznam míst, na kterých lze takové tábory provozovat. V případě vážného zájmu není vyloučena ani možnost doplnění dalších vhodných lokalit, které budou vyhodnoceny jako přípustné z hlediska ochrany přírody a krajiny i z hlediska požadavků jiných úřadů a se souhlasem vlastníka. Přednost ale má využívání zavedených tábořišť.

Povolení k táboření se vydává na základě žádosti podané nejpozději dva měsíce před začátkem táboření s udáním přesného místa, počtu táborníků, termínu konání tábora a údajů o vybavení tábořiště. Jedná se o žádost o vydání souhlasu s umístěním tábořiště a zřízením stanového rekreačního tábora podle § 2 odst. 2, písm. c/ Výnosu MK ČSR ze dne 15. 11. 1979 o zřízení CHKO Třeboňsko a dále o žádost o udělení výjimky ze zákazů uvedených v § 26 v odst. 1, písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (zákaz tábořit a rozdělávat ohně) a v odst. 1, písm. c/ (vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace). Každý žadatel o povolení dětského tábora musí ve vlastním zájmu pořádat včas o souhlas rovněž vlastníka pozemku.

Vzhledem k tomu, že se ve většině táborů jedná o tradiční lokality, kde jsou tábory pořádány opakovaně po mnoho let, AOPK ČR se rozhodla zjednodušit administrativní proces a snížit jeho časovou náročnost. Potřebné souhlasy, výjimky a podmínky povozu tábora je možno ve správním rozhodnutí vydat na čtyři roky a formulovat obecněji, součástí nové praxe je potom každoroční písemné oznámení ze strany organizátora, že je tábor skutečně pořádán, a upřesnění jeho parametrů (počet osob a vozidel, termíny turnusů, aktuální kontakty apod.).

Udělení víceletých výjimek a souhlasů nijak neomezuje možnost orgánu ochrany přírody zasáhnout v případě hrubého porušování pravidel využití tábořiště, např. formou zákazu či omezení činnosti podle § 66 zákona č. 114/1992 Sb. nebo formou udělení sankcí za zjištěné přestupky či protiprávní jednání.

PŘEHLED TÁBOŘIŠŤ

Žádost o povolení dětského tábora

Žádost o povolení dětského tábora

Mapy dětských táborů ke stažení:

DRACE - LOM.pdf                                                               METEL - JEZ.pdf               

DRACICE - STRELNICE.pdf                                             NOVY KANCLIR.pdf

EVZENOVO UDOLI.pdf                                                      PANSKY KOPEC.pdf

KAMENEC - KRAVOVNA.pdf                                            U PAVKA.pdf

KARSTEJN.pdf                                                                    U POUCHA.pdf

KRAMARKA .pdf                                                                    VELKY A MALY ZAVISTIVY.pdf

LOUKA U DRACICE.pdf                                                     TAMPIR.pdf

 

SV400008

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt