Správa CHKO Třeboňsko >> Státní správa

Státní správa

Státní správu, praktickou péči o přírodu a krajinu i další odborné činnosti (přírodovědné průzkumy, inventarizace, monitoring, shromažďování dat apod.) vykonává na území chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a to konkrétně její regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko se sídlem v Třeboni. Základním právním nástrojem, ze kterého AOPK ČR jako orgán ochrany přírody při své činnosti vychází, je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Tento zákon mimo jiné definuje CHKO (§ 25), stanovuje základní ochranné podmínky na jejím území (§ 26) i na území maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP) a vymezuje působnost orgánů státní správy ochrany přírody. AOPK ČR odvozuje svoje kompetence z § 75 a § 78 citovaného zákona. Na její činnost ve státní správě se také vztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.). Jako odvolací orgán působí na území jižních Čech Ministerstvo životního prostředí - odbor výkonu státní správy II se sídlem v Českých Budějovicích, Mánesova 3, 370 01 České Budějovice. Odborným koncepčním podkladem pro řízení ochrany přírody a krajiny a pro usměrňování vývoje území slouží plán péče CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. V současné době platí tento plán péče na období 2008-2017.

AOPK ČR má na území CHKO velmi široké kompetence a nahrazuje ve svém správním obvodu působnost úřadů pověřených obcí, obcí s rozšířenou působností i krajského úřadu. V rámci výkonu státní správy vede nejrůznější řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny, vydává nařízení o zřízení přírodních rezervací a památek, schvaluje plány péče o tato území, vydává výjimky z jejich ochrany či zArchiveListTile42846 ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, působí jako dotčený orgán státní správy při rozhodování podle jiných předpisů (zejména stavební a vodní zákon, zákon o myslivosti) a vydává k tomu účelu závazná stanoviska, hodnotí vlivy na ptačí oblast a evropsky významné lokality (území evropské soustavy Natura 2000), provádí kontrolní a inspekční činnost včetně projednávání a ukládání pokut za přestupky a protiprávní jednání. Kromě toho plní úkoly odborné organizace ochrany přírody. Zajišťuje péči o vyhlášená zvláště chráněná území a ohrožené druhy rostlin a živočichů, provádí inventarizační přírodovědné průzkumy, dokumentaci a šetření v ochraně přírody, organizuje monitoring a výzkum, zajišťuje službu strážní, informační kulturně-výchovnou činnost a ekologickou výchovu. Správa také spolupracuje s řadou výzkumných a vědeckých pracovišť (Botanický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita, Karlova univerzita, Česká zemědělská univerzita, Národní muzeum, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Český nadační fond pro vydru, Česká společnost ornitologická apod.).

Dudek chocholatý, foto Ing. Jiří NeudertDudek chocholatý, foto Ing. Jiří Neudert

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt