Správa CHKO Třeboňsko >> Státní správa >> Druhová a územní ochrana

Agenda výjimek z druhové nebo územní ochrany

Pro udělení výjimek ze základních podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (příp. potřebných osvědčení a souhlasů) předloží žadatel na AOPK ČR - Správu CHKO Třeboňsko v dostatečném předstihu žádost obsahující veškeré potřebné údaje o žadateli, účelu žádosti, dotčených druzích a lokalitách a požadovaném období platnosti povolení. Doporučuje se záležitost předem konzultovat. Pro udělení výjimek ze základních ochranných podmínek CHKO Třeboňsko a maloplošných zvláště chráněných území (§ 43 zákona 114/1992 Sb.) podá žadatel rovněž úplnou žádost s popisem svého záměru a odůvodněním požadavků. AOPK ČR - Správa CHKO uděluje výjimky v případech uvedených v § 43 odst. 3 tohoto zákona, tj. když jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování předmětu ochrany ZCHÚ. Výjimky v případech, kdy veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda, správním orgánem příslušným k udělení výjimky je v tomto případě MŽP (§ 43 odst. 1 a 2 zákona). V těchto případech AOPK ČR podanou žádost na MŽP postoupí

Nosorožík kapucínek, foto J. NeudertNosorožík kapucínek, foto J. Neudert

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt