Agenda povolování kácení dřevin rostoucím mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) vydávají na území CHKO Třeboňsko v první instanci ve správním řízení obecní úřady všech typů (obecní úřad, úřad městyse, městský úřad), s výjimkou maloplošných zvláště chráněných území (NPR, NPP, PR, PP), kde je tato kompetence svěřena AOPK ČR. Před vydáním povolení je nezbytné řešit možné dotčení jiných zájmů ochrany přírody (krajinný ráz, druhová ochrana, zásahy do významných krajinných prvků apod.), případná jiná správní řízení vede v odůvodněných případech AOPK ČR. Písemné oznámení kácení dřevin v „režimu oznámení“ (podle § 8 odst. 2 zákona) je rovněž adresováno na AOPK ČR (Správu CHKO Třeboňsko). Žádosti o kácení dřevin i oznámení kácení musí obsahovat náležitosti dle vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Velice vhodné je záměry na kácení dřevin před podáním žádosti neformálně konzultovat, zejména pokud jde o větší rozsah zásahu, o jedince mimořádných rozměrů a stáří či o dřeviny, které jsou či mohou být biotopy zvláště chráněných druhů živočichů (např. hmyzu, ptáků.

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt