Správa CHKO Třeboňsko >> Státní správa >> Stavební činnost a krajinný ráz

Stavební činnost a krajinný ráz

Písemnou žádost o předběžné vyjádření nebo o závazné stanovisko AOPK ČR (nutné podle § 44 odst. 1 zákona k vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, ohlášení stavby, vydání stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby, kolaudačního souhlasu je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či provedení terénních úprav dle stavebního zákona a povolení nakládání s vodami a k vodním dílům či povolení k některým činnostem či udělení souhlasu dle vodního zákona) obsahující všechny potřebné údaje o záměru, dotčeném pozemku a žadateli (nechá-li se investor zastupovat např. projektantem, doloží i řádně sepsanou plnou moc), doplněné příslušnými přílohami (např. projektovou dokumentací stavby) doručí žadatel poštou, datovou schránkou nebo jiným způsobem přípustným dle správního řádu na adresu AOPK ČR - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň, nebo ji zde podá osobně. Řízení je většinou spojeno také s vydáním souhlasu se zásahem do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona. V zastavěném území měst na území CHKO se závazná stanoviska ke stavbám po novele stavebního zákona nevydávají, pro žadatele však zůstává povinnost opatřit si případné další potřebné výjimky či souhlasy ochrany přírody dle konkrétní situace v dané lokalitě (krajinný ráz, druhová ochrana, Natura 2000). AOPK ČR v těchto případech sdělí žadateli formou tzv. předběžné informace, jaká řízení budou v jeho případě vedena.

V úředních hodinách a po dohodě i mimo ně je možno záměry předem konzultovat s příslušnými pracovníky AOPK ČR - Správy CHKO Třeboňsko a získat tak předběžné vyjádření, podle kterého žadatel upraví a doplní oficiální žádost. Tento postup se doporučuje především u složitějších stavebních akcí a záměrů v krajině. Umožní vyhnout se střetovým situacím, kdy investor zadá drahou projektovou dokumentaci na sporný záměr bez jakékoliv konzultace s orgánem ochrany přírody a bez znalosti území a režimu CHKO a posléze zjistí, že se v dané lokalitě projekt nedá realizovat. Nejlepším postupem je konzultovat záměr co nejdříve, ještě před investicí do pozemku a před zadáním zpracování projektové dokumentace. Je nutno si uvědomit, že AOPK ČR má v územním a stavebním řízení postavení dotčeného orgánu státní správy, bez jehož souhlasného závazného stanoviska nemůže stavební úřad příslušná povolení vydat. Postavení dotčeného orgánu má AOPK ČR také v procesu přípravy územně plánovací dokumentace.

Příklady vhodných i nevhodných řešení v CHKO Třeboňsko a doporučení pro výstavbu ukazuje ve zkratce tento leták:

pravidla vystavby_strana1.pdf

pravidla vystavby_strana2.pdf

MnisekMníšek, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt